Doprava zdarma od 3000 Kč

Reklamační řád

Všeobecná ustanovení

Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek společnosti JMC Trading s.r.o., Sadová 151/25, 789 85, Mohelnice, jakožto prodávajícího a provozovatele e-shopu www.moolbike.cz Reklamační řád popisuje postup při uplatnění reklamace zboží pořízeného kupujícím od prodávajícího.
Kupující je povinen seznámit se s tímto Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami ještě před provedením objednávky. Uzavřením kupní smlouvy a následným převzetím zboží od prodávajícího souhlasí kupující s tímto reklamačním řádem.
Za uzavření kupní smlouvy se považuje provedení elektronické objednávky na www.moolbike.cz a následné převzetí zboží, nebo standardní zakoupení zboží na prodejně.
Za převzetí zboží se považuje osobní odběr na prodejně, nebo převzetí zásilky od pověřeného dopravce.

Záruční doba

Záruční doba na zakoupené zboží činí 24 měsíců. Bude-li prodejcem záruční doba prodloužena, uvede tuto změnu písemně v záručním listu nebo na dokladu o koupi. Záruční doba se počítá od okamžiku převzetí zboží kupujícím.

Kontrola zboží

Zákazník je povinen před převzetím zkontrolovat zásilku, zda není viditelně poškozena, zdeformována či jinak porušen obal. V případě poškození zásilky má kupující právo nepřevzít dodávané zboží.
Převezme-li zákazník zásilku a dodatečně zjistí jakoukoliv neshodu s objednaným zbožím, nebo je zboží nekompletní či poškozené, je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat prodejce. Stejný postup platí i v případě, že v zásilce nebyla přiložena faktura. Neučiní-li tak, nemusí být pozdější reklamace zásilky uznána.
Převzetí zásilky a souhlas s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami stvrzuje kupující podpisem dodacího listu nebo prodejního dokladu.

Doklad o koupi

Pro uplatnění záruky je nutno doložit doklad o koupi zboží – fakturu, u některých druhů zboží také záruční list. Záruční list vystaví prodávající automaticky jen u zboží, které je vybaveno identifikačními kódy či sériovým číslem (jízdní kola, koloběžky). U ostatních druhů zboží vystaví prodejce záruční list na vyžádání kupujícího.

Reklamace

Objeví-li kupující v průběhu záruční doby vadu zakoupeného zboží, má právo uplatnit reklamaci takového zboží. Tuto vadu musí oznámit neprodleně a bez odkladu.
Záruka (odpovědnost za vady prodané věci) se vztahuje na výrobní a technologické vady výrobku, vady materiálů, vady funkce a užitné hodnoty výrobku k nimž je daná věc obvykle používána, a jiné vady které jsou v rozporu s kupní smlouvou.

Neoprávněná reklamace

Za neoprávněnou reklamaci se považuje především zboží, které je :
1) reklamované po uplynutí záruční lhůty v den doručení nebo předložení
2) mechanicky poškozené
3) poškozené neodborným servisním zásahem
4) poškozené přírodními živly (voda, oheň, zásah blesku a jiné)
5) poškozeno nesprávným použitím v rozporu s návodem k použití nebo jinak, než je běžné u dané věci

Jak reklamovat

Uplatňuje-li kupující reklamaci, zašle nebo jiným způsobem doručí reklamované zboží prodejci na jeho adresu spolu s kopií dokladu o koupi, záručním listem a podrobným popisem závady.
Reklamované zboží musí být doručeno čisté, vysušené, hygienicky nezávadné a v kompletním stavu. Pouze v případech předem dohodnutých s prodávajícím je možné zasláni pouze poškozené součásti reklamované věci (součásti jízdních kol a pod. ) Prodávající je oprávněn odmítnout převzít zboží k reklamačnímu řízení, jestliže nebude splňovat výše uvedené zásady.

Adresa pro zasílání reklamací

JMC Trading s.r.o.
Sadová 151/25
Mohelnice
78985
Tel: +420 734 787 110
E-mail: eshop@moolbike.cz

Vyřízení reklamace

Po doručení reklamovaného zboží prodávajícímu postoupí reklamaci servisnímu oddělení, kde bude posouzena oprávněnost reklamace, rozhodnuto o způsobu odstranění reklamované vady a následné vyřízení. Poté bude kupující vyrozuměn o způsobu vyřízení reklamace a vyzván k jejímu vyzvednutí. Vyřízení reklamace proběhne bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne jejího uplatnění, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne jinak.